Pictou, Nova Scotia

October 20th, 2014 § 0

Chairs Pictou NS blog2 Pictou, Nova Scotia

Ethan Hawke

October 17th, 2014 § 0

Ethan Hawke 3640 blog2 Ethan Hawke

Ellar Coltrane

October 17th, 2014 § 0

Ellar Coltrane 3331a blog2 Ellar Coltrane

Patricia Arquette

October 17th, 2014 § 0

Patricia Arquette 3709 blog Patricia Arquette

Stockholm II

October 14th, 2014 § 0

Stockholm 8A9209 blog Stockholm II

Stockholm

October 14th, 2014 § 0

Stockholm 0766 blog Stockholm

© 2014 Eric Myer

Coordinates #16: 46°40’3.6″N, 60°25’52.6″W

September 3rd, 2014 § 0

Coordinates 16 4152a 14x21 blog Coordinates #16: 46°40’3.6N, 60°25’52.6W

Coordinates #15: 45°48’59.42″N, 64°34’34.34″W

August 27th, 2014 § 0

Coordinates 15 4898 14x21 blog Coordinates #15: 45°4859.42N, 64°34’34.34W

Coordinates #14: 45°49’2.59″N, 64°34’33.20″W

August 20th, 2014 § 0

Coordinates 14 4818 14x21 blog Coordinates #14: 45°49’2.59N, 64°34’33.20W

Afternoon With Jake

August 18th, 2014 § 0

eric jake shadows 02 blog Afternoon With Jake